پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 144
ديروز : 202
ماه : 6464
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی
صفحات/ جراحی و سوختگی                            
      جراحی و سوختگی
پنجشنبه 9 دي 1395
صفحات/ شرح وظایف آموزشی                            
      شرح وظایف آموزشی
پنجشنبه 9 دي 1395
صفحات/ اماکن و فضاهای آموزشی                            
      اماکن و فضاهای آموزشی
پنجشنبه 9 دي 1395
صفحات/ برنامه ارتباط معاون آموزشي مركز آموزشي و درماني سينا با فراگيران                            
      برنامه ارتباط معاون آموزشي مركز آموزشي و درماني سينا با فراگيران
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ همكاران شاغل در آموزش                            
      همكاران شاغل در آموزش
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ اهم فعاليت هاي واحد آموزش                            
      اهم فعاليت هاي واحد آموزش
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ تاریخچه                            
      تاریخچه
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ معاون آموزشي                            
      معاون آموزشي
پنجشنبه 11 آذر 1395

 
  صفحه اصلي
ویرایش شده توسط مرتضی نجفقلی زاده