جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  رییس امور مالی

مسئول حسابداری مرکز:آقای بهرام جليل زاده تلفن تماس 35498455
معاون مسئول حسابداري : آقاي جمشيد دوستيان  

:فعالیتها 

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم جهت:
1- تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردی به مدیربیمارستان.
2-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول بیمارستان.
4-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای بیمارستان
5- تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد واحدهای مختلف با نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال منقول و غیر منقول،ماشین آلات،تجهیزات و دارایی ها.
7-اجرای عملیات مالی در چهارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا
8- شرکت در کمیسیون مناقصات و مزایدات بعنوان بالاترین مقام مالی
9- اعمال کنترل داخلی و همکاری با حسابرس داخلی و مستقل
 
زیرمجموعه:
  اموال: آقای محمدرسولی، عمران قربانی  - داخلی 146
  مسئول درآمد: آقاي دکتر ناصر چمن گرد تلفن تماس 35498448                         کارکنان واحد درآمد : جمیل همت قدیم . میثم خدمتی .  توکل باباپور. حبیب محمودی،حسن گوزل پور ، هادی صادقپور ومجیدلطفی 
مسئول اعتبارات: خانم پروین رشید حسین پور
 حقوق و دستمزد: آقای نادر برهان - خانم شيري- داخلی 212
   رسیدگی و حسابرسی: خانم غلامرضایی
تنظیم سند و بایگان: مسعود راستکار منافی

مسئول ترخیص: آقاي نادر فهمید ضیا،(کارکنان ترخیص : آقایان فیروز فیروزی ، یعقوب حمیده و مجتبی حسینی)                                                      
مسئول صندوق: آقای رضا عباسی ( کارکنان صندوق : علیرضا سبحانیان ، اردشیر آقازاده و رامین تقی زاده)                                                              
مددکاری:خانم محمدی

اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی:
- طراحی نظام حسابداری قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در بخش درمان(CSP)
- طراحی نظام حسابداری تعهدی(Accural Accounting)
- طراحی نظام جامع HMIS  
- طراحی نظام جامع اموال و دارائیهای ثابت