جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  مسئول واحد تدارکات

مسئول تدارکات: آقای عزت شفیعی تلفن تماس : 04135498417 

کارپردازان: آقایان رامين تقي زاده - محمدهژیر و محمدانصاری

مسیر دستیابی به دفتر: ساختمان سوانح و سوختگی - روبروی ساختمان اداری