پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی  :  مهندس غلامرضا قدس زاد                       

شرح وظايف :

·  انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی  سرمایه ای و غیر مصرفی

· انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی غیر سرمایه ای و مصرفی

·  اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان

·  نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف

· نظارت بر اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

· نظارت بر فرآیند تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف بیمارستان

· نظارت بر بازدید بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی

· نظارت بر فرآیند تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات در سایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

· نظارت بر انجام نگهداری پیشگیرانه (PM ) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان

· تایید نهایی گزارش کار هفتگی واحد جهت  ارسال به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

·نظارت بر فعالیت رابط ISO و ایجاد تغییرات لازم در مستندات ISO

·همکاری در عقد قرار دادهای خرید و سرویس  و نگهداری تجهیزات پزشکی

·هماهنگی جهت تشکیل کمیته خرید تجهیزات پزشکی به صورت ماهیانه با دفتر ارتقا کیفیت با دبیر کمیته