جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  كارشناس مسئول آموزشكارشناس مسئول آموزش
ليلي ستاري
كارشناس ارشد مديريت آموزشي
تلفن تماس: 35498406

از سال 1376 به عنوان مسئول آموزش مركز مشغول انجام وظيفه بوده و كليه امور مربوط به آموزش كارآموزان و كارورزان و دستيارا ن و اساتيد گروههاي آموزشي مستقر در مركز را زير نظر معاون آموزشي مركز عهده دار مي باشد.
اهم فعاليت هاي كارشناس مسئول آموزش:
- همكاري و هماهنگي براي پايش فعاليت هاي آموزشي گروه هاي آموزشي مركز
- همكاري و هماهنگي براي پايش عملكرد اعضاي هيأت علمي شاغل در مركز
- همكاري و هماهنگي براي پايش عملكرد فراگيران ( دستيار، كارورز، دانشجو)
- هماهنگي و پيگيري خريد و توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي بيمارستان
- هماهنگي وپيگيري تجهيز امور خوابگاه هاي دانشجويي
- نظارت بر پيگيري امور اطلاع رساني به گروههاي آموزشي مركز
- پيگيري امور سالن هاي كنفرانس و كلاس هاي آموزشي در بيمارستان
- برنامه ريزي سالن هاي كنفرانس موجود در بيمارستان
- هماهنگي با مديران گروه هاي آموزشي در ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي
- همكاري و هماهنگي در تشكيل شوراي آموزشي بيمارستان و اجراي مصوبات آن