پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  تاریخچه


از سال 1374 اين بيمارستان به مركز آموزشي و درماني سينا تغيير نام يافت و با رسالت آموزشي و درماني شروع به فعاليت نمود. اولين معاون آموزشي بيمارستان جناب آقاي دكتر چنگيز قليپور متخصص جراحي عمومي بودند، كه پس از ايشان جناب آقاي دكتر عليرضا غفاري به معاونت آموزشي مركز منصوب گرديد كه ايشان پس از چند ماه استعفاء دادند و آقاي دكتر اكبر علي عسگر زاده فوق تخصص غدد عهده دار اين مسئوليت شدند و پس از چند سال مجددا مسئوليت اين معاونت به آقاي دكتر عليرضا غفاري محول گرديد و پس از انتصاب ايشان به پست رياست مركز ، آقاي دكتر مقصودي عهده دار اين مسئوليت گرديده و پس از انتصاب ايشان در سال 87 به سمت رياست ، دكتر پرويز صالح متخصص بيماري ها عفوني عهده دار اين مسئوليت بوده ه و و از 93 خانم دكتر يلدا جباري مقدم اين مسئوليت خطير را بر عهده گرفت و فعلا در اين معاونت مشغول مي باشند.