پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  واحدهای دپارتمان

دپارتمان اورژانس داراي واحد هاي زير مي باشد:


-       
احياء قلبي ريوي CRP

-        ICU اورژانس

-        اورژانس داخلي (حاد)

-        اورژانس تروما ( حاد)

-        اورژانس تحت نظر مردان

-        اورژانس تحت نظر زنان

-        ايزوله

-        اطاق گچ گيري

-        اطاق عمل سرپائي اورژانس

-        معاينه سرپايي

-        ترياژ

هر بيمار پس از ورود به اورژانس در قسمت ورودي توسط نرس دوره ديده پس از ارزيابي اوليه بسته به شرايط بيمار ، ترياژ مي گردد و وارد واحد مورد نياز مي شود. بيماراني كه با ايست قلبي تنفسي يا وضعيت بحراني وارد اورژانس مي شوند به واحد احياء قلبي ريوي وارد ، تحت مونيتورينگ قلبي ريوي قرار گرفته ، اقدامات حيات بخش و پروسيچرهاي تهاجمي و غير تهاجمي در اين واحد براي نجات بيمار انجام مي گيرد.

در واحد اورژانس داخلي (حاد)،بيماراني كه غير ترومايي هستند و نياز به اقامت طولاني مدت و ارزيابي هاي اوليه و استفاده از موداليته ها را دارند بستري و تحت ارزيابي و درمان قرار مي گيرند در صورتي كه بيمار ترومايي باشد وارد واحد اورژانس تروما(حاد)شده و اقدامات براساس دستور العمل ATLS براي بيمار انجام مي گيرد.

در واحد هاي تحت نظر ، بيماراني كه نياز به بستري بخش را دارند و در حال حاضر شرايط ترخيص را نيز حائز نمي باشند قرار مي گيرند و با توجه به سير وضعيت بيمار، تصميم براي اقدامات نهايي و تعيين تكليف بيماران صورت مي گيرد.

در صورتي كه بيمار نياز به ايزوله شدن داشته باشد وارد واحد ايزوله شده و با حفظ موازين بهداشتي با بيمار برخورد مي گردد.


در اطاق عمل اورژانس بيماراني كه نياز به پروسيچرهاي تهاجمي دارند و يا مداخلات
minor براي آنها ضروري است انجام مي گيرد. همانند سوچو لراسيون ، خارج سازي جسم خارجي، تعبيه كاتتر ، دياليز، تعبيه chest tube ، تست سالين، Tap مايع آسيت و پلور و ....

در اطاق گچ گيري بيماراني كه به علت شكستگي اندامي يا درد و تورم ناشي از تروما نياز به بي حركتي دارند. اقدام به آتل گيري ، گچ گيري و بستن تراكشن مي گردد.

بيماراني كه نياز به معاينه براي بيماري هاي ساده و يا تست هاي Screening دارند در واحد اطاق معاينه سرپائي ويزيت و از آن محل ترخيص مي گردند.