جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  نظافت اتاق ها

                           دستورالعمل نظافت اتاق ها:
در بيماران غير عفوني

 سطوح با يك محلول دترجنت شسته شود .

در بيماران عفوني و مناطق پر خطر 
سطوح با  محلول دترجنت شسته شده سپس سطح مورد نظر با محلول ضدعفوني كلردار1% یا هر محلولی که مورد تأیید کمیته بهداشت و کنترل عفونت باشدضدعفوني گردد


تهيه كنندگان:

گلشن اصغري -  كارشناس كنترل عفونت

عليرضا جاويدفر -  كارشناس بهداشت محيط


 .