پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  نظافت زمین

دستورالعمل نظافت زمین (کف)


در رابطه با نظافت زمين اين نكته قابل توجه مي باشد ميزان انتقال عفونت با استفاده از مواد ضدعفوني كننده به جاي مواد دترجنت تغيير قابل توجه پيدا نكرده و استفاده از مواد پاك كننده معمولي جهت نظافت به طور طبيعي
كافي به نظر مي رسد،استفاده از مواد ضدعفوني كننده تنها جهت مواردشناخته شده و يا احتمال انتقال عفونت(جمع آوري ترشحات عفوني آلوده به
HIV,HBS ) و در بخشهاي ويژه مثل ICU ها
،سوختگي ها،اتاق هاي عمل و دياليز و يا هر منطقه اي كه توسط كميته بهداشت و كنترل عفونت تشخيص داده شود بايستي انجام گيرد.در اين بيمارستان با توجه به تعداد زياد بيماران و رفت و آمد زياد همراهان در تمامي مواقع بعد از شستشو با ماده دترجنت از وايتكس به نسبت100/1  استفاده شود و در بخش هاي ويژه پس از شستشو با ماده شوينده با محلولي كه مورد تأييد كميته بهداشت و كنترل عفونت مي باشد و با رقت تعيين شده ضدعفوني گردد.

تهيه كنندگان:

گلشن اصغري -  كارشناس كنترل عفونت

عليرضا جاويدفر -  كارشناس بهداشت محيط