پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  مدیر خدمات پرستاری

  آقاي ابراهيم محمدي بيلانكوهي 

   رشته تحصيلي: كارشناس ارشد پرستاري 

    تلفن :  35498165   -   041    

 

شرح مختصر از فعالیت واحد:
*مراقبت های پرستاری از بیماران بستری در بخش های مركز
*بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
*
نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
*رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
*
تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها
*
تشكيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره‌مندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله
*اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري
*
رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
*
تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها و كاركنان گروه پرستاري
*
بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
*
پيشنهاد ومصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري
*ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط
*
تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به  اهداف مورد نظر
 

گردآوري اطلاعات از : 

مركز شامل : نمودار سازماني مصوب ، هدف ،نوع فعاليت ، گزارشات ماهيانه وساليانه گزارش حسابرسي پرستاري

*تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب 

*  ارزشيابي، برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد

*نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال

*بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي ثانويه و....

*ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و...

*انجام برنامه ريزي وهمكاري باساير واحدهاي ذيربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه‌اي كاركنان پرستاري