پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  چگونگی پانسمان بیماران سوختگی

بسمه تعالی

مرکز آموزش درمانی سینا

عنوان خط مشي : پانسمان بیماران سوختگی

کدخط مشي :

صفحه :

تاريخ بازبینی : 14/1/ 91    امضاء ابلاغ كننده :

تاریخ بازبینی مجدد14/1/92
تعريف : سوختگیها رابسته به عمق و میزان آسیبی که به بافت وارد آمده است به سه گروه :سطحی درجه I، درجه II و درجه III تقسیم می کنند. شرایط آسیب ، علت سوختگی ، محل و شکل سوختگی ، وسعت ، سن مصدوم ، محل آن و وجود ضایعات همراه از جمله معیارهایی هستند که در تعیین شدت یک سوختگی به کار می روند.

منظور :         

1- حمام و شستشوی زخم سوختگی

2- کاهش انتقال عفونت یا به حداقل رساندن عفونت زخم

3- کاهش اضطراب بیمار

4- آموزش به بیمار

5- ایجاد آرامش و راحتی بیمار

مخاطبين : تامین کنندگان مراقبت گروه های پزشکی پزشکان بهیاران کمک بهیاران

خط مشي :

1- بیمار یا همراه بیمار باید هدف از پانسمان سوختگی و رعایت موارد استریل را بدانند.

2- قبل از شروع پانسمان باید پروسیجر پانسمان به بیمار توضیح داده شود. 

3- بیمار نیم ساعت قبل از پانسمان جهت کاهش درد مسکن دریافت کند.

روش اجرايي :

1-  پزشک معالج بعد از ویزیت دستور پانسمان را می دهد.

2- سرپرستار بعد از چک کردن دستورات پانسمان را به اطلاع مسئول پانسمان برساند.

3- مسئول پانسمان  را به ترتیب اولویت وبر اساس تمیز وعفونی بودن زخم به کمک بهیار مسئول حمام دادن اطلاع میدهد.

4- کمک بهیار بعد از پوشیدن دستکش استریل و آماده سازی و ضد عفونی کردن حمام بیماران را به ترتیب اولویت شستشو می دهد.

5- مسئول پانسمان بعد از شستن دست با آب و صابون و آماده کردن ست استریل و پوشیدن دستکش استریل با توجه به نوع زخم و نوع پماد پانسمان بیمار(بر اساس اصول صحیح پانسمان سوختگی) را  انجام می دهد

6-پرستار تمامی مشاهدات خود (تغیر رنگ زخم ،وجود ترشحات عفونی ،بوی زخم وغیره )را در گزارشات پرستاری ثبت می کند.

 نام و نام خانوادگي تهيه کننده : مریم جلیلی ، فریبا فرجی
نام و نام خانوادگي تأیید کننده : گلشن اصغری

نام و نام خانوادگي بازبيني کننده :  کمیته حاکمیت بالینی