پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  حاکمیت بالینی مرکز

 

به نام خدا

تیم حاکمیت بالینی مرکز آموزشی درمانی سینا در مرداد 1390 بعد از دریافت نامه ای از معاونت درمان مبنی بر تشکیل کمیته بهبود کیفیت (حاکمیت)، مرکز آموزشی درمانی سینا نیز تیم حاکمیت بالینی خود رامشخص و کمیته مزبور تشکیل و شروع به فعالیت نمود. اعضای این تیم در ابتدا به شرح زیر بود:


 

1- آقاي دکتر اباسعد قره داغي (ریاست بیمارستان و رئیس کمیته )

2- آقای دكتر داود عليپور (مدیر بیمارستان)

3- خانم دکتر جباري (معاون آموزشی مرکز)

4- آقای ابراهيم محمدي (مدیر خدمات پرستاری)

5- خانم فرانك صالحي(سوپروایزر بالینی)

6-آقای جوادشعرباف(سوپروایزربالینی)

7- خانم ملیحه فرجی(سوپروایزرآموزشی)

8- خانم مینا اخروی(پرستار و کارشناس حاکمیت بالینی)

9- خانم فریبا فرجی(پرستار و کارشناس حاکمیت بالینی)

10- خانم سولماز پوررنجبری(کارشناس امور بیمارستان)

11- مهندس رحیم انوری زاد(مسئول واحدIT )

12- خانم فريبا راستي(کارشناس کنترل عفونت)

 

بعد از مدتی تعدادی از اعضاءتغییر یافتند و برای هر محور حاکمیت بالینی یک نفر انتخاب شد.
 

 

نام اعضاء

نام محور

آقاي دكتر اباسعد قره داغي

ریاست مرکز

آقای دكتر داود عليپور

مدیر بیمارستان

خانم دكتر جباري

معاون آموزشی مرکز

آقای ابراهيم محمدي

مدیریت کارکنان

خانم معتضدي(سوپروایزر بالینی)

 

کارشناس مسئول ایمنی

خانم فريبا راستي(کارشناس کنترل عفونت)

 

کارشناس مسئول حاکمیت بالینی و ممیزی بالینی و مشارکت مردم وجامعه

آقای جوادشعرباف(سوپروایزر بالینی)

 

کارشناس ایمنی

خانم ملیحه فرجی(سوپروایزر آموزشی)

 

مهارت آموزی و توانمندسازی پرسنل

خانم فریبا فرجی

مدیریت خطر

خانم مریم جلیلی فاضل

کارشناس حاکمیت بالینی و اثربخشی بالینی

مهندس رحیم انوری زاد

كارشناس استفاده از اطلاعات

 

 مرکز آموزشی درمانی سینا در مورخه 12 و 13 آبان1391  از طرف ارزیابان کشوری ارزیابی و در جشنواره حاکمیت بالینی ،بعنوان یکی از بیمارستانهای برتر معرفی شد.

به منظور انسجام بخشیدن به فعالیتها،ساب کمیته های بهبود کیفیت در قالب کمیته RCA و کمیته ممیزی بالینی تشکیل شد.

اهم فعالیتهای تیم حاکمیت بالینی در هفت ستون حاکمیت بالینی، از زمان تشکیل به شرح ذیل است:

مدیریت کارکنان

 

 - تشکیل کمیته پرسنلی

- تشکیل پرونده پرسنلی

 آموزش و مهارت آموزی

- تنظیم فرم PDP و نیاز سنجی آموزشی کارکنان

- تشکیل کلاسهای آموزش حاکمیت بالینی

تشکیل کلاس تریاژ و آموزش آتش نشانی

- - تهیه و تنظیم فرم آموزش به بیمار

مدیریت خطر

- تنظیم خط مشی ها و پالسی پروسیجرها که شامل موارد زیر می باشند:

ü      چگونگی تفکیک زباله ها در بخش ها

ü      چگونگی جمع آوری زباله

ü      امحاء زباله های عفونی

ü      کنترل کیفی دستگاه های اتوکلاو

ü      کنترل و اداره کردن نتایج تستهای بحرانی

ü      بایگانی کردن پرونده ها

ü      نحوه گزارش جواب پاتولوژی

ü      تریاژ در بخش اورژانس

ü      چگونگی مراقبت از بیماران ماستوئیدکتومی

ü      چگونگی انجام پانسمان جراحی

ü      چگونگی انجام پانسمان سوختگی

ü      چگونگی مراقبت از اندام گرفت شده

ü      مراقبت از بیماران تحت عمل تانسیلکتومی

ü      سرم تراپی دربیماران سوخته

ü      چگونگی ایزولاسیون تنفسی بیماران در بخش عفونی

ü      نحوه ترانسفوزیون فرآورده های خونی

ü      نحوه تعبیه آنژیوکت

ü      نحوه اجرای دستورات شفاهی

ü      نحوه شستشوی مثانه

ü      مراقبت سریع از بیماری که دچار مسمومیت شده است

ü      فراخوانی کد 99

ü      نحوه ساکشن کردن

ü       چگونگی مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بیماران دیالیزی

ü      همودیالیز و ماشینهای همودیالیز

ü      چگونگی شناسایی بیمار

ü      نحوه خدمات داروئی در داروخانه مرکزی بیمارستان

ü      چگونگی تکمیل لیست جراحی ایمن

ü      نحوه شستن دست

ü       نحوه مراقبت از بیماران در اتاق ریکاوری

ü      نحوه گزارش عفونتهای بیمارستانی

ü      چگونگی رسیدگی به شکایات

ü      دستورالعمل انجام CT  اسکن

ü       نحوه انجام CPR

ü      چگونگی گزارش حوادث

ü      پیشگیری از عفونتهای ادراری

ü      پیشگیری از عفونتهای زخم جراحی

ü      پیشگیری از عفونتهای تنفسی

ü      اخذ رضایتنامه پروسیجر تهاجمی

ü      نحوه خوش آمدگویی به بیمار در بخش

ü      نحوه اعزام بیمار به MRI

ü       نحوه پر کردن فرم ترخیص با رضایت شخصی

ü      فرآیند شستشو در رختشویخانه

ü      نحوه پذیرش بیماران در بخش مربوطه

ü      نحوه ترخیص بیماران در بخش مربوطه

ü      نحوه اعزام یا ارجاع بیماران در بخش مربوطه

ü      فلوچارت رسیدگی به شکایات

ü      ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران

ü      روشهای پیشگیری و مراقبت از بدسور

- تهیه کتابچه های ایمنی برای هر بخش

- پیگیری و انجام کالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات کلیه بخشها

- جمع آوری و توزیع دستورالعملهای بهداشتی و نظافتی بخشها شامل:

 

ü      ضد عفونی کردن ابزار و وسایل بیمارستان

ü      دستورالعمل حفاظتی برای پرستار

ü      دستورالعمل دسته بندی زباله های عفونی

ü      دستورالعمل تمیز کردن فرشها

ü      دستورالعمل استفاده از تی ها

ü      دستورالعمل  تمیز کردن بد پن

ü      دستورالعمل نظافت کاسه جراحی

ü      دستورالعمل نظافت گوشی فشار سنج

ü      دستورالعمل نظافت لاکر

ü      دستورالعمل نظافت ماشین های شیو

ü      دستورالعمل نظافت لگن شستشو

ü      دستورالعمل  نظافت وسایل X-Ray

ü      دستورالعمل نظافت ایروی ها و لوله های داخل تراشه

ü       دستورالعمل شستشوی پرده ها و پاراوان

ü      دستورالعمل نظافت ترمومتر

ü      دستورالعمل جمع آوری ملحفه و البسه در بخش

ü      دستورالعمل نظافت کاسه بیماران

ü      دستورالعمل نظافت ظروف غذا

ü      دستورالعمل نظافت درن ها

ü      دستورالعمل نظافت نظافت ملحفه

ü      دستورالعمل نظافت لوله های دستگاه

ü      دستورالعمل نظافت لارنگوسکوپ

ü      دستورالعمل نظافت کاف فشارسنج

ü      دستورالعمل نظافت تشکها

ü      دستورالعمل نظافت اسباب و اثاثیه

ü      دستورالعمل نظافت برس اسکراب

ü      دستورالعمل نظافت تخت بیمار

ü      دستورالعمل نظافت استفاده از صابون مایع

ü      دستورالعمل نظافت و گند زدایی سطوح و زمین در هنگام آلوده شدن با خون و یا ترشحات بیمار

ü      دستورالعمل شستشوی بین زباله

ü      دستورالعمل نظافت وسایل ساکشن

ü      دستورالعمل جمع آوری و انتقال زباله بیمارستانی

ü      دستورالعمل نظافت صندلیهای حمام

ü      دستورالعمل نگهداری فلومتر اکسیژن

ü      دستورالعمل استفاده از ساکشن

ü      دستورالعمل بهداشت دستها

ü      دستورالعمل تزریقات ایمن

ü      دستورالعمل نظافت ترالی پانسمان

ü      دستورالعمل تفکیک و دفع زباله بیمارستان

ü      دستورالعمل شستشوی سطلهای زباله

ü      دستورالعمل نظافت زمین(کف)

ü      دستورالعمل نظافت تی

ü      دستورالعمل کنترل عفونت در بخش دیالیز

ü      دستورالعمل ضد عفونی ابزار آندوسکوپی

ü      دستورالعمل نظافت ابزار جراحی

ü      دستورالعمل وسایل و تجیزات رختشویخانه

ü      دستورالعمل مدت زمان مراحل شستشو

ü      دستورالعمل نظافت حمام ها و محل شستن دستها

ü      دستورالعمل شستشوی توالت ها

ü      دستورالعمل استفاده از گان جراحی و لباس اتاق عمل

ü      دستورالعمل نظافت و ضد عفونی آمبولانس

ü      دستورالعمل نحوه شستن لباسها در ماشین لباسشویی

ü      دستورالعمل مواد شوینده و گندزدا

 

- تهیه و تنظیم و ترجمه الگوریتم های بخش اورژانس

- تهیه و تنظیم لیست خطرات هر بخش با توجه به نیازهای هر بخش

- تهیه و تنظیم فرم گزارش خطا و جمع آوری خطاهای گزارش شده و مطرح کردن در کمیته بهبود کیفیت و ارائه مداخلات لازم

 

-  تهیه و تنظیم فرم ترخیص با رضایت شخصی

 - تهیه و تنظیم فرم ثبت موارد فوت

- تهیه و تنظیم لیست آنتی دوتها و داروهایی که نیاز به رقیق کردن دارند.

 اثربخشی بالینی

 - تهیه و ارسال راهنماهای بالینی به بخشها

- تهیه وتنظیم کتابچه داروئی

- تنظیم گاید لاین در مورد پوست گرفت شده

- تنظیم گاید لاین در مورد پانسمان جراحی

- تنظیم گاید لاین در مورد مراقبت از چست تیوپ
ممیزی بالینی

تهیه و تنظیم چک لیست و انجام ممیزی بالینی در زمینه شستن دست

-  تهیه و تنظیم چک لیست و انجام ممیزی بالینی در زمینه پانسمان جراحی

- تهیه و تنظیم چک لیست و انجام ممیزی بالینی در زمینه مراقبت از چست تیوپ

-  انجام یک مورد RCA (مرگ)
تعامل مردم و جامعه

- تهیه و تنظیم فرم رسیدگی به شکایات و تکریم ارباب رجوع

- انجام رضایت سنجی از بیماران

- تهیه فلوچارت رسیدگی به شکایات

- تعیین فرد و محلی برای رسیدگی به شکایات

- آنالیز فرمهای نظر سنجی صندوقهای نظر سنجی و انجام اقدامات اصلاحی براساس نظرات مشتریان
استفاده از اطلاعات

- آنالیز فرمهای طراحی شده و انجام مداخلات