پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  پاتولوزی

رئیس بخش: خانم دکتر شهلا تلقینی

شرح وظایف: انجام کلیه آزمایشات روتین پاتولوژی و سیتولوژی و انجام کلیه امورات مشاوره ای