جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  شرح وظایف آموزشی

آئین نامه تفصیلی "وظایف نظارتی معاونین آموزشی بیمارستان ها"

ماده 1- پایش فعالیت هاي آموزشی گروه هاي آموزشی
بند الف- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیتهاي آموزشی گروه هاي بالینی براساس برنامه
مدون اعلام شده از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه شامل:
- کارآموزي ها- کارورزی ها
- راند بخش
- گزارش صبحگاهی
- تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کارورزان و دستیاران
- برگزاري ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها و دستیاران
- آموزش سرپائی در درمانگاه ها و ...
- ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاري
- طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی
در بیمارستان  EDC, EDO
بند ب- برنامه ریز و مجري فعالیتهاي
بند ج- نظارت و هماهنگی در اجراي حضور ادغام یافته گروه هاي علوم پایه در بیمارستان هاي آموزشی
در ارتباط با آموزشهاي بالینی
بند د- نظارت بر عملکرد و حضور در تمامی جلسات کمیته "هماهنگی گروه هاي آموزشی" جهت حل
مشکلات و اختلافات بین گروه هاي آموزشی و ایجاد برنامه هاي آموزشی مشترك
تبصره 1: کلیه گروه هاي آموزشی موظفند به طور مرتب برنامه ماهیانه یا ادواري خود را جهت اطلاع
معاون آموزشی دانشکده و رونوشت آن را براي معاون آموزشی بیمارستان ارسال نمایند و چنانچه تغییري
در برنامه ها بوجود آید، اعلام نمایند.
تبصره 2: کلیه گروه هاي آموزشی موظفند برنامه مرخصی هاي اساتید جهت هماهگی با بخشهاي
مختلف بیمارستان و جلوگیري از مشکلاتی که ناشی از عدم هماهنگی لازم می باشد، 15 روز قبل از
مرخصی به معاون آموزشی بیمارستان اعلام نمایند.٢
تبصره 3: چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در اجراي برنامه هاي آموزشی اعلام شده نقایص و مشکلاتی
مشاهده نماید مراتب را به صورت مکتوب به گروه آموزشی و در صورت نیاز به دانشکده اعلام نماید.
پیگیري رفع نقایص به عهده معاون آموزشی بیمارستان خواهد بود.
تبصره 4: چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در مورد برنامه ریزي هر گروه پیشنهادات جدیدي دارد
مراتب را به دانشکده منعکس و در صورت تائید در جلسات شوراي دانشکده و براساس نظرات و
موافقت گروه مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره 5: تائید رئیس دانشکده و مدیر گروه یا رئیس بخش مربوطه مبنی بر حضور فعال اساتید در
برنامه هاي آموزشی و درمانی و تائید معاون آموزشی بیمارستان جهت پرداخت حق الزحمه طرح نظام
نوین الزامی می باشد.
تبصره 6: به منظور نظارت هر چه بهتر در هر بیمارستان کمیته آموزشی تحت سرپرستی معاون آموزشی
بیمارستان و معاونین آموزشی گروه هایی که در بیمارستان فعالیت دارند تشکیل می شود. آیین نامه
اجرائی و شرح وظایف کمیته مزبور توسط آن کمیته پیشنهاد و با تصویب شوراي آموزشی دانشکده قابل
اجرا می باشد.
ماده 2- پایش عملکرد اعضاي هیأت علمی شاغل در بیمارستان ها:
بند الف- نظارت بر فعالیتهاي کیفی اعضاي هیأت علمی در بخشهاي آموزشی و ارائه نتیجه به
و همچنین نظارت بر فعالیتهاي کمی اعضاء هیأت علمی در بخشهاي آموزشی EDO
بند ب- نظارت بر گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی سالیانه اعضاي هیأت علمی در بخشهاي
مختلف با هماهنگی مدیر گروه از طریق عضویت در کمیته منتخب دانشکده
بند ج- نظارت بر رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه اي توسط اعضاي هیأت علمی
بند د- ارائه خدمت کمک آموزشی از قبیل تایپ، تهیه اسلاید، آنالیز آماري طرح هاي تحقیقاتی و
مشاوره جهت تدوین طرح هاي تحقیقاتی با استفاده از برنامه هاي کامپیوتري
ماده 3- پایش عملکرد فراگیران (فلو، دستیار، کارورز، دانشجو)
بند الف- بررسی و نظارت بر نحوه تقسیم شدن فراگیران در بخشهاي مختلف و ارائه پیشنهادهاي لازم
براي رفع مشکلات آن ها
بند ب- نظارت بر برنامه ریزي و کیفیت آموزش در بخشهاي آموزشی به صورت تئوري و عملی
بند ج- نظارت بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و تایید نمرات ارزشیابی دوره
اي کارآموزان و کارورزان
بند د- نظارت بر اجراي برنامه ها و مقررات آموزشی
بند ه- نظارت بر اجراي موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخشها
بند و- پیگیري مشکلات و مسائل آموزشی فراگیران
بند ز- نظارت بر کشیک دستیاران در هر رشته و کارورزان مختلف
بند ح- تایید معرفی دستیاران سالهاي مختلف به امتحان ارتقاء و بورد تخصصی
بند خ- شرکت منظم در جلسات هماهنگی معاونین آموزشی بیمارستان هاي دانشگاه با حضور مسئولین
دانشکده و ارسال گزارش سالانه در مورد وضعیت آموزش بستري و سرپایی در حوزه فعالیت مربوطه به
معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه
تبصره 1: این گزارش مشتمل بر موارد زیر می باشد.
-1-1 گزارش از فعالیتهاي آموزش در رشته هاي مختلف تخصصی
-2-1 روند کلی آموزش دانشجویان و دستیاران بخشهاي مختلف در قسمتهاي بستري و سرپایی
-3-1 ارائه پیشنهادات اصولی و سازنده جهت ارتقاء سطح آموزش و افزایش میزان آموزش سرپائی
دانشجویان و دستیاران
-4-1 نظارت بر کمیته مدارك پزشکی بیمارستان به منظور افزایش کیفیت نگهداري مدارك پزشکی
(دبیر این کمیته مسئول مداركپزشکی بیمارستان خواهد بود).
-5-1 ارائه و تنظیم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشی و تایید درخواست تجهیزات پزشکی در
بخشهاي مختلف که مورد استفاده آموزشی دارند.
-4 پایش عملکرد کمیته هاي بیمارستانی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان
بند الف- نظارت بر عملکرد و حضور در کلیه کمیته هاي آموزشی و پژوهشی مصوبدر طرح اداره نوین بیمارستان ها و کمیته هاي بیمارستانی مصوبدر شوراي توسعه و شوراي آموزشی دانشگاه
بند ب- نظارت بر تجهیز و پیگیري امور خوابگاه هاي دانشجویی
بند ج- نظارت بر تجهیز و پیگیري امور کتابخانه بیمارستان هاي آموزشی
در بیمارستان هاي آموزشی
 HIS بند د- نظارتبر تجهیز و پیگیري امور اطلاع رسانی و
بند ه- نظارت بر تجهیز و پیگیري امور سالن هاي کنفرانس در بیمارستان هاي آموزشی
بند و- برنامه ریزي سالن هاي کنفرانس موجود در بیمارستان با هماهنگی مدیر گروه داراي اولویت اول
بند ز- هماهنگی با مدیران گروه هاي آموزشی در ارتقاء کیفیت پرونده هاي پزشکی
-5 تشکیل کمیته حل اختلاف بین گروه هاي آموزشی که شامل:
- معاون آموزشی بیمارستان
ریاست بیمارستان
مدیران گروه هاي ذي نفع
نماینده دانشکده پزشکی
تبصره 1: امور مورد اختلاف در کمیته فوق بررسی شده و پس از تصمیم گیري اکثریت اعضاي کمیته قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2:نماینده دانشکده پزشکی در مواردي که معاون آموزشی بیمارستان صلاح بداند حضور داشته باشد و مسئولیت ابلاغ به گروه هاي آموزشی از طریق ریاست دانشکده مربوطه انجام پذیرد.
نحوه انتخاب معاونین آموزشی بیمارستان
معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ریاست دانشکده پزشکی و ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می شود.
86/4/ 3 مصوب