جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  طب اورژانس

گروه طب اورژانس

اين گروه داراي 6 نفر هيات علمي و 3 نفر پزشك درماني مي باشد . رئيس بخش گروه جناب آقاي دكتر فرزاد رحماني مي باشند. اين گروه از بدو شروع فعاليت امر خطر آموزش دستياران را برعهده دارد و از اسفند ماه سال 94 كارورزان گروه نيز براي آموزش به اين مركز معرفي مي شوند.

رئيس بخش اورژانس  :  جناب آقاي دكتر فرزاد رحماني

ليست پزشكان هيات علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

دکتر محمدحسین اجاقی

استاديار

طب اورژانس

دانلود

2

دکتر روزبه رجائی غفوري

استاديار

طب اورژانس

دانلود

3

دکتر صمد شمس وحدتی

استاديار

طب اورژانس

دانلود

4

دكتر كاووس شهسواري نيا

استاديار

طب اورژانس

دانلود

5

دكتر امير غفارزاد

استاديار

طب اورژانس

دانلود

6

دكتر فرزاد رحماني

استاديار

طب اورژانس

دانلود

 

كوريكولوم آموزشي دستياران

كوريكولوم آموزشي کارورزان