پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  عفونی

گروه عفوني

گروه آموزشي عفوني مركز سينا زير مجموعه اي از گروه آموزشي بيماري هاي عفوني مستقر در مركز آموزشي و درماني امام رضا مي باشد . اين گروه داراي 7 نفر هيات علمي مي باشد كه در بخش عفوني مردان ، عفوني زنان ، ICU عفوني و درمانگاههاي آموزشي عفوني مسئوليت خطير آموزش دستياران، كارورزان و كارآموزان را بر عهده دارند. 

مدير گروه عفوني :  جناب آقاي دكتر مجتبي ورشوچي

رئيس بخش عفوني :  جناب آقاي دكتر پرويز صالح

رئيس بخش ICU عفوني : جناب آقاي دكتر مهدي حق دوست

ليست پزشكان هيات علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

تخصص

CV

1

دكتر بهروز نقيلي

استاد

متخصص عفوني

دانلود

2

دكتر ابوالفضل پورحسن

استاد

متخصص عفوني

دانلود

3

دكتر مجتبي ورشوچي

استاد

متخصص عفوني

دانلود

4

دكتر ژينوس بيات ماكو

دانشيار

متخصص عفوني

دانلود

5

دكتر پرويز صالح

دانشيار

متخصص عفوني

دانلود

6

دكتر سپهر تقي زاده

استاديار

متخصص عفوني

دانلود

7

دكتر سيد مهدي حق دوست

استاديار

متخصص عفوني

دانلود

 

كوريكولوم آموزشي دستياران

كوريكولوم آموزشي کارورزان

كوريكولوم آموزشي کارآموزان