جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  جراحی


جراحی عمومی

نام گروه: جراحي عمومي و عروق

رئيس بخش مركز آموزش و درماني سينا : دكتر اباسعد قره داغي

شماره تلفن: 04135498269

گروه جراحي مركز آموزش و درماني سينا

بخش جراحي مركز آموزشي و درماني سينا در سال 1374 كه بيمارستان به مركز آموزشي و درماني سينا تغيير وضعيت نموده است فعاليتهاي آموزشي و درماني خود را با حضور اعضاي هيئت علمي مجرب و توانمند آغاز نموده و هم اكنون با رياست آقاي
دكتر ابا سعد قره داغي استاديار ومتخصص جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي توراكس آماده خدمات آموزشي  و درماني در رشته هاي جراحي عمومي جراحي توراكس و جراحي پلاستيك در بخشهاي  جراحي مردان ، جراحي زنان ، بخش
ICU جراحي ، بخش جراحي سرپائي و بخش سوختگي زنان ، بخش سوختگي مردان  ، بخش سوختگي كودكان ، بخش ICU سوختگي و بخش ترميمي مي باشند.

بخشهای آموزشی گروه جراحی عمومی

بخشهاي جراحي بیمارستان سینا در طبقه دوم با 48 تخت و ICU جراحی در طبقۀ همکف ساختمان جدید با 6 تخت

بخش جراحی مردان بیمارستان سینا با24 تخت و رياست دکتر اباسعد قره داغی  و سرپرستار خانم غلامی

بخش جراحی زنان بیمارستان سینا با24 تخت و رياست دکتر اباسعد قره داغی  و سرپرستار خانم فرتاش

بخش جراحی 3 بیمارستان سینا با رياست دکتر اباسعد قره داغی  و سرپرستار خانم علي نژاد

بخش ICU جراحي بیمارستان سینا با رياست دکترقليپوري  و سرپرستار خانم چاوشيني

 

اعضاي هيئت علمي گروه جراحي عمومي

 

اعضاي هيئت علمي

رتبه

سمت

دکتر علیرضا بربند

استاديار

مسول برنامه ريزي آموزشي

دکتر اباسعد قره داغی

استاديار

رئیس بخش جراحی

دکتر چنگیز قلیپوری

دانشیار

رئیس بخش ICUجراحی

دکتر همت مقصودی

استاد

معاون پژوهشی گروه

 

اعضاي هيئت علمي جراحي پلاستيك و سوختگي

 

اعضاي هيئت علمي

رتبه

سمت

دكتر بابك دوامي

استاديار

رئیس بخش سوختگي

دکتر سينا زرين تن

استاديار

عضوء هيئت علمي

 

كوريكولوم جراحی

کارورزی

کارآموزی

 

برنامه مدون آموزشي اساتيد گروه جراحي مركز آموزش و درماني سينا
 

زمان گزارش صبحگاهي راند کلاس درمانگاه اتاق عمل
30/8-45/7 30/9-  45/8 11- 10 30/12-30/10 آموزشی غیرآموزشی                                            اورژانس    لاپاراسکوپی
شنبه دكترقره داغی دكتر قليپور دكتر قليپور دكتر قليپور دکترقره داغی دکتر مقصودی دکتر قره داغي
يكشنبه دكتر مقصودی دكتر مقصودی دكتر مقصودي دكتر مقصودي دکترقلیپور دکترقلیپور، دكتراجمند دکتر بربند
دوشنبه دكتر بربند دكتر بربند دكتر بربند دكتر بربند دکتر مقصودی دکترقره داغی، دكتراجمند دکتر مقصودی
سه شنبه دكترقلیپور دكترقره داغی دكترقره داغی دكترقره داغی دکتر بربند دکتر بربند دکتر قلیپور
چهارشنبه دكتر زرين تن
دكترارجمند
- - دكتراجمند چرخشی دکترقره داغی، دکتر مقصودی چرخشی
پنج شنبه
دكتر دوامي
دكتر زرين تن
دكتر خيري
كنفرانس مشترك جراحي و داخلي با حضور تمامي اساتيد انجام مي شود
ژورنال کلاب با حضور اساتید ، رزیدنتها ، اینترنهاو اكسترنها
 
 
  1. ژورنال کلاب با حضور اساتید ، رزیدنتها ، اینترنهاو اكسترنها  ساعت 9 برگزار  می شود.
  2. گزارش صبحگاهي روز چهارشنبه  به ترتيب توسط دكتر ارجمند و دكتر زرين تن برگزار مي شود.
  1. گزارش صبحگاه يروز پنج شنبه  سوختگي و  به ترتيب توسط دكتر دوامي و دكتر زرين تن و دكتر خيري برگزار مي شود.
  2. حضور دانشجویان درتمامی امور آموشی قبل از استاد و رزیدنت الزامي می باشد.