جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  معاون آموزشي


معاون آموزشي :
خانم دكتر يلدا جباري مقدم
دانشيار گروه گوش ، حلق ، بيني ENT) )
تلفن تماس: 35498167

از خرداد ماه سال 1393 دكتر يلدا جباري مقدم متخصص گوش ، حلق و بيني به عنوان معاون آموزشي مركز منصوب شدند. معاونت آموزشي اين مركز با مجموعه اي متشكل از گروههاي آموزشي بيماريهاي پوست،بيماريهاي ‌عفوني، جراحي عمومي و جراحي پلاستيك و توراكس، ارولوژي، پاتولوژي، بيماريهاي داخلي و مسموميت ، اورژانس ، ENT ،فيزيوتراپي با همكاري فعال 66 نفر هيئت علمي توانمند و 63 نفر پزشكان غيرهيئت علمي در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي مفتخر به ارائه خدمات آموزشي و درماني مي باشد. اين مركزبا حضور فعال 66 نفر هيئت علمي هر سال به آموزش حدود 1200 نفر كارآموز و800 نفر كارورز و ماهانه 40 نفر دستيار در گروههاي آموزشي مركز فعاليت مي نمايد.
اهم فعاليت هاي معاون آموزشي
- پايش فعاليت هاي آموزشي گروه هاي آموزشي مركز
- پايش عملكرد اعضاي هيأت علمي شاغل در مركز
- پايش عملكرد فراگيران (فلو، دستيار، كارورز، دانشجو)
- نظارت بر خريد و توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي بيمارستان
- نظارت بر تجهيز و پيگيري امور خوابگاه هاي دانشجويي
- نظارت بر تجهيز و پيگيري امور كتابخانه بيمارستان
- نظارت بر پيگيري امور اطلاع رساني به گروههاي آموزشي مركز
- نظارت بر تجهيز و پيگيري امور سالن هاي كنفرانس و كلاس هاي آموزشي در بيمارستان
- برنامه ريزي سالن هاي كنفرانس موجود در بيمارستان
- هماهنگي با مديران گروه هاي آموزشي در ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي
- تشكيل شوراي آموزشي بيمارستان بصورت مدون و اجراي مصوبات آن و ارسال صورتجلسه شورابه دانشكده