جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  همكاران شاغل در آموزش

نام ونام خانوادگی

پست

آخرين مدرك تحصيلی

وحيده نعمتی

كارشناس آموزش

لیسانس ادبیات

لیلا آهنی

كارشناس آموزش

لیسانس كامپیوتر

فاطمه رایگان

كارشناس آموزش

لیسانس كتابداری (كتابدار)

راحله غلام زاده

كارشناس آموزش

دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی

فرناز لیمویی

كارشناس آموزش

فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

حسین ذلولی

كارشناس آموزش

فوق لیسانس علوم اجتماعی(كتابدار)

علیرضا برجی

كارشناس آموزش

فوق لیسانس مدیریت آموزشی