جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
  مدیر آموزش مركز


مدیر آموزش مركز
دكتر بهنام حبيبي پور
ميزان تحصيلات: پزشك عمومي
تلفن تماس: 35498303

از سال 1393 به عنوان مسئول آموزش مركز مشغول انجام وظيفه بوده و كليه امور مربوط به امور آموزشي كارآموزان و كارورزان و دستيارا ن و اساتيد گروههاي آموزشي مستقر در مركز را زير نظر معاون آموزشي عهده دار مي باشد.
اهم فعاليت هاي مسئول آموزش
- نظارت كامل بر برنامه ريزي و كيفيت آموزش در بخش هاي آموزشي مستقر در بيمارستان
- حضور محسوس و نا محسوس در چگونگي برگزاري برنامه هاي آموزشي درمانگاه بيمارستان و گروه هاي آموزشي مركز
- شركت در كميته هاي نظام تحول سلامت
- شركت در كميته هاي شوراي آموزشي
- پيگيري رفع نقايص برنامه هاي آموزشي گروه ها و اطلاع آن به معاون آموزشي
- نظارت بر فعاليت هاي كيفي اعضاي هيأت علمي در بخش هاي آموزشي و ارائه نتيجه به معاونت آموزشي
- نظارت بر رعايت موازين و اصول اخلاق حرفه اي توسط اعضاي هيأت علمي و گزارش آن به معاون آموزشي