پنجشنبه 31 خرداد 1397 -
جستجو :
  خدمات اداری

خدمات اداري   

                                                             
                                              مسئول : مير احمد مير كاظم پور

                                        تلفن تماس : 35498224-041


شرح وظايف :
* نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات عمومي از قبيل تنظيف  ، حفظ و حراست ساختمانها و تاسيسات و تامين سوخت ، روشنايي تلفن و غيره .
* نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تعميرات جزئي و نگهداري ساختمانها و تاسيسات .
* نظارت بر امور نقليه ، تلفخانه ، باغباني و خدمات واحدهاي مربوطه .
* نظارت بر امر سرويس ( اياب و ذهاب كاركنان و تنظيم برنامه ي كار رانندگان تحت سرپرستي .
* تهيه پيش نويس مكاتبات اداري مربوط به امور خدمات واحد و پيگيري نتيجه آنها .
* برسي تقاضاهاي مربوط به خريد لوازم و اجناس يا خدمات مورد احتياج واحد و ارسال به مقام مافوق جهت تاييد و تصويب و ارجاع به تداركات .
* نظارت بر عملكردي كاركنان تحت سرپرستي و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق .
* نظارت بر حسن انجام كار پيمانكاران امور خدمات واحد و ارائه گزارش به مسئولين ذيربط .
* شركت فعال در دوره هاي كارآموزي ، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلمات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله .
* انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .