جمعه 29 تير 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
 مسئول وناظربرامورقراردادها ورابط امورحقوقي مركز
   نام كارمند: جميل                                     
  نام خانوادگي: همت قديم                                                                                                                                           
  سمت سازماني:مسئول وناظربرامورقراردادها ورابط امورحقوقي مركز
   شماره تماس:04135498439
 
  شرح وظايف واهداف:
 
1-تهيه وويرايش متن قراردادهاي منعقده
 
2-برگزاري استعلام ،مزايده،مناقصه هاي  محدود مركزجهت واگذاري
 
3-تمديدقراردادهادرصورت نيازبااخذمجوزازدانشگاه
 
4-انجام امورات محوله درچهارچوب مقررات وآئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه
 
5-بررسي وتكميل فرم سايت ملي مناقصات
 
6-مطابقت مزايده ومناقصه ها با رعايت آئين نامه وقوانين برگزاري معاملات
 
7-دريافت وبررسي درخواستها واعلام نظردرموردآنها
 
8-بررسي واظهارنظردرموردمكاتبات درخصوص اختلاف بين كارفرماوپيمانكارباهمكاري مسئولين مركز
 
9-پيگيري ضمانت نامه ها ي مزايده ها ومناقصه ها  وارائه به امورمالي دانشگاه بعدازثبت درنظام نوين توسط مسئول رسيدگي اسناد
 
10-درخواست نظريه كارشناسان منتخب رئيس دانشگاه ،براي قيمت گذاري جهت واگذاري محل مورداجاره
 
11گزارش دهي كلي ازعملكردكليه قراردادها
 
12-پيگيري كليه بيمه نامه هاي مسئوليت فني ،مدني،آتش سوزي ومسئوليت مدني وغيره
 
13-پيگيري پرونده هاي حقوقي
 
14-اطلاع  كليه شكايت  پرونده هاي حقوقي برعليه مسئولين ياكاركنان بيمارستان به امورحقوقي دانشگاه.
 
 
  صفحه اصلي
ویرایش شده توسط ندا وسعی