چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 06 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  پرسنل و كاركنان اورژانس

در شيفت هاي صبح همه روزه سرپرستار اورژانس حاضر بوده و به امور هماهنگي و تامين نيازهاي اورژانس مي پردازد در هر شيقت صبح و عصر سه نفر پرستار و شيفت شب چهار نفر پرستار در اورژانش مشغول فعاليت بوده و هر شيفت صبح و عصر يك نفر كمك بهيار جهت سهولت انجام امور رسيدگي به بيماران مشغول فعاليت هستند.

منشي بخش دستورات و اقدامات را در سيستم HIS ثبت نموده و لاجرم در هر شيفت يك نفر منشي فعاليت مي نمايد. در هر شيفت صبح و عصر و شيفت شب يك نفر خدمات و يك نفر بيماربر به ترتيب جهت نظافت و حفظ بهداشت محيط و حمل و انتقال بيماران فعاليت مي نمايند.