چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 06 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  مسئول واحد تدارکات

مسئول تدارکات: آقای عزت شفیعی تلفن تماس : 04135498417 

کارپردازان: آقایان رامين تقي زاده - محمدهژیر و محمدانصاری

مسیر دستیابی به دفتر: ساختمان سوانح و سوختگی - روبروی ساختمان اداری